เกี่ยวกับเรา


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีความ หลากหลายศาสตร์ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาเอก 26 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 71 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศนียบัตร 9 หลักสูตร เพื่อตอบสนองเป้าหมายการศึกษาของผู้สนใจศึกษาต่อในระดับสูงที่มองหาองค์ความรู้ ศาสตร์แห่งศิลป์ หรือวิทยาการที่ล้ำหน้า ภายใต้สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมให้บริการด้านข้อมูล หลักสูตร สาขาวิชา กับนิสิตและผู้สนใจศึกษาต่อ ยินดีให้คำแนะนำวางแผน การศึกษา และสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาหรือมหาวิทยาลัย และสามารถใช้บริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ด้วย บัณฑิตวิทยาลัยพึงให้บริการการศึกษาในระดับสากล ด้วยการยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับชาติและนานาชาติ และปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองกับสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งเปิดรับข่าวสารที่มีความสำคัญและความคิดเห็นจากนิสิตบัณฑิตศึกษา (http://grad.swu.ac.th/TH/Home/)

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล ตลอดจนนโยบายของชาติที่มีจุดเน้นให้ใช้นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าในสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และจุดเน้นทางยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ต้องการยกระดับมาตรฐานของการให้บริการดีเยี่ยม (Good service) ดังนั้นการพัฒนาระบบ Matching Online การเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมีความสำคัญยิ่งเพื่อสร้างคุณค่า (Value creation) ของการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ทุนอุดหนุนวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564

หากมีข้อเสนอแนะ/ข้อสงสัย ติดต่อที่ : kanchanapa@g.swu.ac.th