หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก

คณะ/สังกัด: คณะทันตแพทยศาสตร์

ระดับการศึกษา:

ปริญญาโท

แผนการศึกษา:

แผน ก 2 เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และทำปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

เวลาเรียน:

• จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ระยะเวลาที่ศึกษา:

2 ปี

โอกาสการทำงานในอนาคต:

1. ทันตแพทย์ในระบบราชการ
2. ทันตแพทย์ในโรงพยาบาลและคลินิกเอกชน
3. อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
4. นักวิจัย
5. ที่ปรึกษาบริษัทผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม
6. ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านทันตกรรม

จุดแข็งของหลักสูตร:

• หลักสูตรมีเป้าหมายในการบ่มเพาะนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึก
• เนื้อหาของหลักสูตรมีการปรับปรุงให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและตลาดแรงงาน
• ศาสตร์ที่เป็นบูรณาการ (Interdisciplinary)/สหวิทยาการ (Multidisci+I3plinary) จากหลากหลายศาสตร์
• รูปแบบการเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติให้มีทักษะทางวิชาชีพเป็นเลิศ
• เนื้อหาในหลักสูตรเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
• มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
• มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
• มีการศึกษาดูงานเพื่อฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ
• มีการฝึกประสบการณ์และ/หรือเป็นผู้ช่วยวิจัยร่วมกับงานวิจัยของคณาจารย์
• การจัดการเรียนการสอนเน้นฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ และนำเสนอในงานประชุมทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
• ส่งเสริมคุณลักษณะเฉพาะทางวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต
• สามารถประกอบอาชีพที่มีรายได้สูงได้ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ หรือธุรกิจส่วนตัว
• มีวิชาเลือกเสรีที่สามารถเลือกเรียนได้หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน และของสาขาอาชีพ
• คณาจารย์มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
• คณาจารย์เอาใจใส่นิสิตพร้อมช่วยเหลือในการเรียนรู้ และเข้าถึงง่าย
• นิสิตได้เรียนรู้กับวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงและเป็นที่ยอมรับ
• ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงง่าย
• ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยอย่างครบครัน
• มีทุนสนับสนุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
• ผู้ที่จบปริญญาตรี/โทหรือเทียบเท่า ทุกสาขาสามารถเข้าศึกษาได้
• นิสิตของหลักสูตรหรือศิษย์เก่าได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องทุกปี
• เป็นหลักสูตรที่มีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศ

ทุนการศึกษา:

1.ทุนสนับสนุนเพื่อทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
2.ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
3.ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษา
4.เงินสนับสนุนค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงาน (Teaching Assistant; TA/Research Assistant; RA)
5.ทุนสนับสนุนค่าครองชีพช่วงการระบาดของโรค COVID-19 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร:

คุณสมบัติทั่วไป
1) มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
2) มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
3) เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
กลุ่มที่ 1 กลุ่มการเรียนการสอนปกติ (4 กลุ่มวิชา)
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และได้คะแนนสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.5 และขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันในสาขาทันตกรรมหรือขึ้นทะเบียนได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือ
2) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาของทันตแพทยศาสตร์ จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และได้คะแนนสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.25 โดยสามารถให้มีการเทียบโอนได้ โดยไม่เกินร้อยละ 40 (ไม่เกิน 16 หน่วยกิต)
3) มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์อย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันเข้าศึกษา
4) เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยลงโทษ โดยคณะกรรมการทันตแพทยสภา เกี่ยวกับการถูกกล่าวหาหรือกล่าวโทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม
5) การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่นอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

วิชาที่ใช้สอบ:

1) ประเมินทักษะภาษาอังกฤษทั่วไป
2) สอบสัมภาษณ์วิชาการ
3) สอบข้อเขียนเฉพาะสาขา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:

250,000 บาท

จำนวนที่เปิดรับ:

20 คน

สถานที่เรียน:

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเมื่อสนใจหลักสูตรนี้