หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ (แบบ 1.1 และ 2.1)

คณะ/สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์

ระดับการศึกษา:

ปริญญาเอก

แผนการศึกษา:

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท ทำปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท ทำปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

เวลาเรียน:

ไม่ระบุ

ระยะเวลาที่ศึกษา:

3 ปี

โอกาสการทำงานในอนาคต:

1. อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
2. ผู้เชี่ยวชาญและ/หรือที่ปรึกษาทางด้านจุลชีววิทยาในสถาบันวิจัยและโรงงานอุตสาหกรรมทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
3. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จุดแข็งของหลักสูตร:

ไม่ระบุ

ทุนการศึกษา:

1.ทุนสนับสนุนเพื่อทำปริญญานิพนธ์
2.ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์
3.ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษา
4.เงินสนับสนุนค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงาน (Teaching Assistant; TA/Research Assistant; RA)
5.ทุนสนับสนุนค่าครองชีพช่วงการระบาดของโรค COVID-19 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร:

คุณสมบัติทั่วไป
1) มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
2) มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
3) เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด รวมทั้งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดเพิ่มเติมดังนี้
แบบ 1.1
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านจุลชีววิทยา, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านวิจัยอย่างน้อย 1 ปี หรือมีผลงานที่ตีพิมพ์ (publication) ในวารสารทางวิชาการ หรือมีบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในระดับชาติหรือนานาชาติ และผลงานนั้นต้องไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แบบ 2.1
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านจุลชีววิทยา, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
แบบ 2.2
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านจุลชีววิทยา, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป หรือ
2. เป็นผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาโททางด้านจุลชีววิทยาประยุกต์หรือสาขาอื่นของคณะ
วิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งผ่านการเรียนในชั้นปีที่ 1 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีศักยภาพสูง และมีความสนใจในสาขาจุลชีววิทยาประยุกต์ให้สามารถศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

วิชาที่ใช้สอบ:

1) ประเมินทักษะภาษาอังกฤษทั่วไป
2) สอบสัมภาษณ์วิชาการและนำเสนอกรอบแนวคิดโครงกำรวิจัย

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:

240,000 บาท

จำนวนที่เปิดรับ:

5 คน

สถานที่เรียน:

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเมื่อสนใจหลักสูตรนี้