หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมี

คณะ/สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์

ระดับการศึกษา:

ปริญญาโท

แผนการศึกษา:

แผน ก 2 เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และทำปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

เวลาเรียน:

ไม่ระบุ

ระยะเวลาที่ศึกษา:

2 ปี

โอกาสการทำงานในอนาคต:

1. ครูผู้สอนในสาขาเคมีระดับมัธยมศึกษา
2. นักการศึกษาในสาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. นักวิชาการและ/หรือนักวิจัยในสาขาเคมีศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

จุดแข็งของหลักสูตร:

ไม่ระบุ

ทุนการศึกษา:

1.ทุนสนับสนุนเพื่อทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
2.ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
3.ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษา
4.เงินสนับสนุนค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงาน (Teaching Assistant; TA/Research Assistant; RA)
5.ทุนสนับสนุนค่าครองชีพช่วงการระบาดของโรค COVID-19 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร:

คุณสมบัติทั่วไป
1) มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
2) มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
3) เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1. ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการศึกษาหรือวิทยาศาสตร์ ใน
สาขาวิชาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเรียนรายวิชาเคมีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์สอนหรือประสบการณ์การสอนในโรงเรียนน้อยกว่า 2 ปี ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75 และสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียน 2 ปี ขึ้นไป ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50
3. มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
4. มีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

วิชาที่ใช้สอบ:

1) ประเมินทักษะภาษาอังกฤษทั่วไป
2) สอบสัมภาษณ์วิชาการ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:

120,000 บาท

จำนวนที่เปิดรับ:

10 คน

สถานที่เรียน:

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเมื่อสนใจหลักสูตรนี้