หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม (แบบ 2.1)

คณะ/สังกัด: คณะสังคมศาสตร์

ระดับการศึกษา:

ปริญญาเอก

แผนการศึกษา:

แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท ทำปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี ทำปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

เวลาเรียน:

ไม่ระบุ

ระยะเวลาที่ศึกษา:

3 ปี

โอกาสการทำงานในอนาคต:

1 นักวิชาการ นักพัฒนาสังคม บุคลากรสายทรัพยากรบุคคล
2 นักบริหารจัดการทางสังคม ผู้จัดการด้านการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงใน องคก์รการปกครองส่วนท้องถิ่น
3 ผู้บริหารหรือบุคลากรองค์กรทางสังคม ข้าราชการภาครัฐ พนักงานในกำกับของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จุดแข็งของหลักสูตร:

ไม่ระบุ

ทุนการศึกษา:

1.ทุนสนับสนุนเพื่อทำปริญญานิพนธ์
2.ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์
3.ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษา
4.เงินสนับสนุนค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงาน (Teaching Assistant; TA/Research Assistant; RA)
5.ทุนสนับสนุนค่าครองชีพช่วงการระบาดของโรค COVID-19 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
6. ระบุ
7. ระบุ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

คุณสมบัติทั่วไป
1) มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
2) มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
3) เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษสําหรับการเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้
หลักสูตรแบบ 2.1
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไม่จำกัดสาขาวิชา มีผลการเรียนระดับดีคิดเป็นค่าคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ ขี้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร แบบ 2.2
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา มีผลการเรียนระดับดีมากคิดเป็นค่า คะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือเทียบเท่าขี้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
2. เป็นผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการจัดการทางสังคมหรือสาขาอื่นของคณะ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งผ่านการเรียนในชั้นปีที่ 1 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป เพื่อสนับสนุนผู้มีศักยภาพสูงและมีความสนใจในสาขาวิชาการจัดการทางสังคมให้สามารถศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

วิชาที่ใช้สอบ:

1) ประเมินทักษะภาษาอังกฤษทั่วไป
2) สอบสัมภาษณ์วิชาการและนำเสนอกรอบแนวคิดโครงการวิจัย

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:

460,000 บาท

จำนวนที่เปิดรับ:

10 คน

สถานที่เรียน:

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเมื่อสนใจหลักสูตรนี้