ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์

 • 15Apr,2022

  ขั้นตอนการสมัครและกำหนดการ

  ปริญญาโท ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

  รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

  รอบที่ 2 ระหว่างวันที่  1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2565 รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 

  https://admission.swu.ac.th/

  หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 02-649-5000 ต่อ 15550

  *ในวันสุดท้ายของการรับสมัครแต่ละรอบจะปิดรับสมัครในเวลา 18:00 น. และผู้สมัครต้องชำระเงินก่อน 22.00 น.

  ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์  มศว

  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

   

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

          2. หากมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOFEL PBT  450 /IELTS 4.5 จะได้รับการยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษอ่านต่อ…

  ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์  มศว

   

  ค่าเล่าเรียน
  ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์  มศว

  ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 195,000 บาท
  แบ่งจ่าย 4 งวด (งวดละ 48,750 บาท)
  ค่าใช้จ่ายในการสมัครเพียง 800 บาท

  ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์  มศว

  การสอบคัดเลือก
  ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์  มศว

   

         1. สอบภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัยผ่าน  (40 คะแนน) (หากผลสอบภาษาอังกฤษ มีคะแนนระหว่าง 30-39  คะแนน จะเป็นการผ่านแบบมีเงื่อนไข)                       

  2. สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์อ่านต่อ…

   

   

  โครงการ 4+1

   

   

  เรียนปริญญาตรี 4 ปี  + 1 ปี

  ได้ดีกรีทั้งปริญญาตรีและ ปริญญาโท

  สร้างโอกาสในการทำงานมากขึ้น อ่านต่อ…

   

   

  รายละเอียด

  1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครคือ

  1.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2559

  1.2 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง

  2. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  2.1 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ในระดับปริญญาตรี

  2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน

  2.3 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / สกุล หรือสำเนาใบทะเบียนสมรส เฉพาะกรณีที่ชื่อ / สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน

  2.4 หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯจำนวน 2 ฉบับ(ผู้รับรองต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี)(แบบอ.5)

  2.5 ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ (แบบอ.6 ถ้ามี)

  2.6 ใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ให้ใช้ใบแจ้งผลการสอบ TOEFL ที่มีคะแนนผลการสอบไม่ต่ำกว่า 450คะแนน(Paper) หรือ 133 คะแนน (CBT) หรือ45 คะแนน (iBT) หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคเรียน ในกรณีที่มีเอกสารข้อนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

  2.7ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ถึง ฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110เอกสารต้องลงวันที่ส่งเอกสารภายในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร มิฉะนั้นจะถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

  3. รายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก1) ประเมินทักษะภาษาอังกฤษ2) สอบสัมภาษณ์วิชาการ