คณะ/สังกัดทั้งหมด

คณะกายภาพบำบัด

วิสัยทัศน์ : “ เป็นองค์กรต้นแบบที่ผสานศาสตร์ องค์ความรู้ นวัตกรรม ระหว่างกายภาพบำบัดและการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ ”

47

คณะทันตแพทยศาสตร์

วิสัยทัศน์ : “ สถาบันทางการศึกษาชั้นนำที่มุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม และ การให้บริการแก่สังคม ”

62

คณะพลศึกษา

วิสัยทัศน์ : “ สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านกีฬาและสุขภาพของอาเซียน ”

127

คณะมนุษยศาสตร์

วิสัยทัศน์ : “ เป็นองค์กรที่บัณฑิตได้รับการยอมรับด้านการใช้ภาษาต่างประเทศและสามารถทำงานในโลกยุคดิจิทัล ”

65

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

วิสัยทัศน์ : “ สืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรม บูรณาการความรู้การท่องเที่ยว มุ่งสู่สมดุลสิ่งแวดล้อม ”

67

คณะวิทยาศาสตร์

วิสัยทัศน์ : “ เป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากลและนวัตกรรมรับใช้สังคม ”

64

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์ : “ เป็นองค์กรที่พัฒนานวัตกรรมและนำเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาศักยภาพนิสิต การบริหารจัดการรองรับการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมในยุคสังคมดิจิทัล ”

75

คณะศิลปกรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์ : “ ศิลปกรรมศาสตร์ชั้นนำสู่ความเป็นสากล ”

62

คณะศึกษาศาสตร์

วิสัยทัศน์ : “ เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา และการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และคุณธรรม ”

70

คณะสังคมศาสตร์

วิสัยทัศน์ : “ มุ่งสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ”

63

คณะเภสัชศาสตร์

วิสัยทัศน์ : “ คณะเภสัชศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ”

60

คณะแพทยศาสตร์

วิสัยทัศน์ : “ เป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถและความรับชอบต่อสังคม สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากลควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม ”

59

บัณฑิตวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ : “ ศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรหลังปริญญาอย่างมีคุณค่าต่อสังคม ”

69

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิสัยทัศน์ : “ เป็นองค์กรชั้นนำด้านสื่อและนวัตกรรมสื่อสารที่ตระหนักถึงคุณธรรมและสังคม ”

86

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

วิสัยทัศน์ : “ ขับเคลื่อนองค์ความรู้ที่เหนือกว่าชั้นแนวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ”

63

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิจัยสร้างความรู้และผลิตนักวิจัยสู่สังคมไทยและสากล

77